Pp gasynlanan kagyz bäsdeşlik satuw bahasy

Gysga düşündiriş:

Mugt nusga bar.

Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.

Önümimiz size dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.

Pp gasynlanan listiň spesifikasiýasy howly belgisi, bag gatlagynyň belgisi, çap edilen mahabat materialy, gatlagyň aşaky bukjasy, poly goramak materialy, öndürilen miwe gutusy, awtoulag zapaslary gaplamak we ş.m.

 


 • Ölçegi:18 ”* 24”, 4 * 8ft we özleşdirilen.
 • Reňk:Ak, gök, gara, gyzyl we başgalar
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
 • Dykyzlygy:300gsm-2000gsm
 • Çap edildi:Çap edilen ýöriteleşdirilen sungat eserlerini kabul ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  önümiň jikme-jiklikleri

  Gaplamak

  PE film, PE sumka, faner palet.

  Töleg möhleti

  Awans TT

  Eltip bermegiň wagty

  Sargydy tassyklandan soň 40HQ bilen 4 gün

  Programma we funksiýa

  UV çydamly we suw geçirmeýän
  Oorapyk ýa-da açyk mahabat we bezeg
  Programma meýdançasy: Söwda-sergi
  Ofis resminamalaryny gaplamak.
  Öý gaplamak.
  Elektron enjamlary gaplamak.

  ýokary hilli harytlar, bäsdeşlik satuw bahasy we iň oňat müşderi goldawy bilen üpjün edip bilýäris.Biziň barjak ýerimiz, Hytaý üçin gysga gurşun wagty üçin 4/5/6/8/10mm PP reňkli plastmassa gasynlanan tagtanyň polipropilen çukur kagyzy, ähli önümler ösen görnüşde öndürilýär ýokary hilini kepillendirmek üçin enjamlar we berk QC proseduralary.Işewür kärhana hyzmatdaşlygy üçin täze we köne geljege hoş geldiňiz.
  Hytaý PP, Polipropilen üçin gysga gurşun wagty, Bu ugurdaky üýtgeýän tendensiýalar sebäpli, aýratyn tagallalar we dolandyryş ussatlygy bilen önüm söwdasyna gatnaşýarys.Müşderilerimiz üçin eltip beriş tertibini, innowasiýa dizaýnlaryny, hilini we aç-açanlygyny saklaýarys.Biziň maksadymyz, bellenilen möhletde ýokary hilli önümleri eltmek.

  Işlemek ädimleri

  pp çig mal

  pp korfýut sahypasy

  çap edildi

  galyp kesmek

  Gaplamak

  Hyzmatymyz we bäsdeşlik ukybymyz

  High Bizde ýokary hilli, gowy hyzmat, has çalt eltiş wagty we müşderilere OEM hyzmaty bilen 15 ýyldan gowrak öndüriji bar.
  Aster Has çalt nusga wagty.Bizde in engineenerler, çyzuwyňyza esaslanyp, nusga ýasap bilerler, ony hem zerurlygyňyza görä düzüp bilerler.Adatça, nusga almak üçin diňe 1-3 gün gerek.
  Products Önümler meselesini çözmek üçin güýçli gözleg we iş toparymyz bar.
  ★ Mugt nusga bar.
  ★ Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.
  ★ Önümimiz siziň üçin dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.

  Mugt nusga

   

  Custöriteleşdirilen

   

  15 ýyl öndüriji

   

  Qualityokary hilli

   

  Iň ýokary kärhana düşünjesi, dogruçyl girdeji we iň uly we çalt hyzmat bilen ýokary hilli döredijilik hödürlemegi talap edýäris.bu size diňe bir ýokary hilli çözgüt we uly girdeji getirmez, esasanam iň möhümi, adaty arzanladyş Hytaýyň ekologiýa taýdan arassa reňkli 2-12 mm polipropilen plastmassa gasynlanan karton Danpla sahypasy Kartonplast list plastik tagtasy PP sahypasy, tükeniksiz bazary eýelemekdir. Deň derejede Hytaý we halkara bazarlarynda ýokary hilli önümler gurmakda we öndürmekde öňdebaryjy bolarys diýip pikir edýäris.Birek-birege goşmaça peýdalar üçin has köp dost bilen hyzmatdaşlyk etmegi umyt edýäris.
  Dinönekeý arzanladyş Hytaý gasynlanan plastmassa örtükleri, Coroplast, parikleriňizi göni zawodymyzdan size eksport etmek arkaly amala aşyrýarys.Kompaniýamyzyň maksady, işine gaýdyp gelmegi halaýan müşderileri gazanmak.Nearakyn geljekde siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýäris.Mümkinçilik bar bolsa, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz !!!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň