A-4 Pp Bal ary tagtasynyň binasy diwar we poly goramak

Gysga düşündiriş:

Önümimiz size dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.


 • Ölçegi:4 * 8ft, 1mt * 2mt, 1220 * 2440mm we özleşdirilen.
 • Reňk:Ak, gara, gök we başgalar
 • Galyňlygy:5mm, 10mm
 • Dykyzlygy:300gsm-2000gsm
 • Çap edildi:Çap edilen ýöriteleşdirilen sungat eserlerini kabul ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  önümiň jikme-jiklikleri

  Gaplamak

  PE film, PE sumka, faner palet.

  Töleg möhleti

  Awans TT

  Eltip bermegiň wagty

  Sargydy tassyklandan soň 40HQ bilen 7 gün

  Programma we funksiýa

  1.Diwar we poly goramak
  2. Içerde ýa-da açyk mahabat we bezeg
  3.Goýulma meýdançasy: söwda-sergi, görkeziş, mahabat, mahabat, metro we awtobus, gurluşyk, bina ...
  4.Stansiýa mahabaty, kompaniýanyň nyşany, çözgütlerimizi we hyzmatymyzy ösdürmegiň ajaýyp usuly bolup biler.Biziň wezipämiz, gyzgyn satuwda has ýokary iş tejribesi bolan sarp edijilere oýlap tapyş önümlerini döretmek, profil çarçuwasy bilen Hytaý aýna diwary Alýuminiý perde diwaryny gurmak, şu günki güne çenli durmak we uzak möhletleýin gözleg geçirmek, dünýäniň ähli künjegindäki müşderileri hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys. biz.
  Gyzgyn satuw Hytaý perdesi diwary, alýumin perde diwary, prezident we kompaniýanyň ähli agzalary müşderiler üçin hünärmen önümlerini we hyzmatlaryny bermek isleýär we ajaýyp geljegi üçin ähli ýerli we daşary ýurtly müşderiler bilen tüýs ýürekden garşylanýar we hyzmatdaşlyk edýär.

  Işlemek ädimleri

  pp çig mal

  pp korfýut sahypasy

  çap edildi

  galyp kesmek

  Gaplamak

  pp honeycomb board
  pp honeycomb board
  pp honeycomb board
  pp honeycomb board

  Hyzmatymyz we bäsdeşlik ukybymyz

  ★ Kiçijik synag buýruklary kabul edilip bilner.
  ★ Önümimiz siziň üçin dürli ululygy, dürli görnüşi, dürli reňkleri we dürli programmalary düzüp biler.
  ★ Biz tejribeli öndüriji.Möhüm şahadatnamalaryň köpüsini gazanmak

  Jemi satuw toparymyz, gurluş toparymyz, tehniki işçi güýjümiz, QC topary we paket toparymyz bar.Indi her çemeleşme üçin gaty gowy gözegçilik proseduralary bar.Mundan başga-da, biziň ähli işçilerimiz Hytaý üçin arzan bahadan çap etmek ugrunda tejribeli özara oňyn taraplaryň esasyny düzýär.Indi biziň bilen gürleşmegi ýatdan çykarma.Hünärli jogabymyzy bary-ýogy 8 sagadyň içinde alarsyňyz.
  Hytaýyň arzan bahasy Hytaý FRP Pultruded Profil, FRP Pultruded Profil Bahasy, Tejribeli dolandyryjylar, döredijilik dizaýnerleri, çylşyrymly inersenerler we ökde işçiler ýaly 200-den gowrak işgär bar.Soňky 20 ýylda ähli işgärleriň çeken zähmetiniň netijesinde öz kompaniýasy güýçlenýärdi.Elmydama "müşderi ilki" ýörelgesini ulanýarys.Şeýle hem, ähli şertnamalary elmydama ýerine ýetirýäris we şonuň üçin müşderilerimiziň arasynda abraýdan we ynamdan peýdalanýarys.Kompaniýamyza şahsy baryp görmek üçin hoş geldiňiz. Özara bähbit we üstünlikli ösüş esasynda işewür hyzmatdaşlyga başlarys diýip umyt edýäris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň ..

  Mugt nusga

   

  Custöriteleşdirilen

   

  15 ýyl öndüriji

   

  Qualityokary hilli

   

  Iň ýokary kärhana düşünjesi, dogruçyl girdeji we iň uly we çalt hyzmat bilen ýokary hilli döredijilik hödürlemegi talap edýäris.bu size diňe bir ýokary hilli çözgüt we uly girdeji getirmez, esasanam iň möhümi, adaty arzanladyş Hytaýyň ekologiýa taýdan arassa reňkli 2-12 mm polipropilen plastmassa gasynlanan karton Danpla sahypasy Kartonplast list plastik tagtasy PP sahypasy, tükeniksiz bazary eýelemekdir. Deň derejede Hytaý we halkara bazarlarynda ýokary hilli önümler gurmakda we öndürmekde öňdebaryjy bolarys diýip pikir edýäris.Birek-birege goşmaça peýdalar üçin has köp dost bilen hyzmatdaşlyk etmegi umyt edýäris.
  Dinönekeý arzanladyş Hytaý gasynlanan plastmassa örtükleri, Coroplast, parikleriňizi göni zawodymyzdan size eksport etmek arkaly amala aşyrýarys.Kompaniýamyzyň maksady, işine gaýdyp gelmegi halaýan müşderileri gazanmak.Nearakyn geljekde siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýäris.Mümkinçilik bar bolsa, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz !!!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň